Obchodné podmienky

platné od 22. 07. 2022

Tieto obchodné podmienky sú platné iba pre nákup na internetovej stránke www.aromasperky.sk.

Predávajúci/prevádzkovateľ

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Vložka číslo: 43899/R

Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.aromasperky.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

 • Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 • Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, ktorý je Kupujúci, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 • Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúci pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Informácie o tovare

Infromácie o cenách, objeme, hmotnosti a vlastnostiach tovaru sa nachádzajú na internetovej stránke: https://test.aromasperky.sk/eshop-aroma-sperky-a-esencialne-oleje-na-aromaterapiu/

Cena tovaru uvedená v internetovom obchode je konečná. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH.

Záručná doba tovaru je uvedená na obale výrobkov, podľa ustanovenia výrobcov. Tovar je odosielaný vždy v záručnej dobe s dostatočným predstihom jej skončenia.

V prípade, že by sa stalo, že záručná doba je kratšia ako 3 mesiace, bude kupujúci vopred oboznámený s touto skutočnosťou. Následne sa môže rozhodnúť, či daný tovar zoberie alebo nie, za zvýhodnených podmienok.

Objednávanie tovaru

Odoslaním objednávky vzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a prevádzkovateľom obchodu www.aromasperky.sk podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu www.aromasperky.sk.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním a potvrdením objednávky, ktoré je zaslané automaticky vygenerovaným e-mailom objednávkového systému internetovej stránky www.aromasperky.sk, alebo telefonickým objednaním zo strany kupujúceho a následným prijatím objednávky na stranu predávajúceho. Po potvrdení a odoslaní objednávky, sú kupujúcemu zaslané na email v priloženom súbore, aj obchodné podmienky.

Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.

Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru

Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Nová registrácia je vhodná pre tých Kupujúcich, ktorí v internetovom obchode nakupujú opakovane. Pri opakovanom nákupe nebudú musieť opäť vypĺňať svoje identifikačné údaje, ale len zadaním mena a hesla sa im automaticky načítajú zo systému.

Pre zaregistrovaných Kupujúcich stačí cez tlačidlo Prihlásenie zadať svoje prihlasovacie meno (Kupujúci si ho pri registrácii určuje sám) a heslo, ktoré kupujúcemu vygeneruje registračný systém a je doručené kupujúcemu na jeho emailovú adresu.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná, ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na info@aromasperky.sk

b) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho

c) telefonickej objednávky

Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové alebo telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovar.

Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúcemu doklady (návody, záručný list,…) v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

a) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

b) Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

a) Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.

b) Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

c) Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.aromasperky.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 704/2017 Z.z., ktorého platnosť nadobúda dňom 25.5.2018. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa ďalej zaväzuje, že v žiadnom prípade neposkytuje tieto údaje nezainteresovaným tretím stranám.

Osobné údaje sú informácie o užívateľovi, na základe ktorých je možné užívateľa identifikovať.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácii v bezpečnej databáze. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, prostredníctvom ktorých zamedzil neoprávnený zásah tretích osôb. Prevádzkovateľ nebude bez súhlasu užívateľa poskytovať osobné údaje tretím osobám.

Užívateľ má prístup k svojim osobným údajom a má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o spracovaní svojich osobných údajov. Ak sa užívateľ domnieva, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, má právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, alebo požiadať prevádzkovateľa, aby tento stav odstránil. Môže sa jednať o stav blokovania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu osobných údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania a kontaktné telefónne číslo.

Viac informácii o ochrane a užívaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok, nájdete v článku ochrana osobných údajov.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže objednávku zrušiť do 12 hodín od jej potvrdenia. Oznámenie o zrušení, kupujúci zašle výhradne e-mailom na adresu: info@aromasperky.sk.

Tieto obchodné podmienky neobsahujú žiadnu dohodu o zmluvnej pokute pre kupujúceho. Avšak kupujúci podľa zákona zodpovedá za ujmu prevádzkovateľa, v dôsledku porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z týchto podmienok.

Platobné podmienky

Kupujúci uskutočňuje platby v eurách. Konverzný kurz : 1 euro = 30,1260 Sk. Za objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Bankovým prevodom – za objednaný tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet a po pripísaní platby na náš účet, Vám bude zaslaný tovar najneskôr do 10 dní.

  Účet EUR: Účet Fio Banka a.s., IBAN: SK30 8330 0000 0021 0226 5324, SWIFT: FIOZSKBAXXX

  Účet Kč (CZK): Fio Banka a.s., 2102265324/2010

 • Dobierkou – platba pri prevzatí tovaru

 • Hotovosťou pri osobnom odbere v mieste sídla firmy Trenčianska Teplá

Doprava, poštovné a balné

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, že je nová, v originálnom balení a je nepoškodená. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný zaslať tovar najneskôr do 14 dní od prijatia objednávky. Za oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru zo strany GLS, Slovenskej alebo Českej pošty predávajúci nezodpovedá.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, zaplatiť ho podľa dohodnutých platobných podmienok v čase prijatia objednávky, na stranu predávajúceho.

Objednaný tovar je prepravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, Zasielkovne a prepravnej spoločnosti GLS.
K cene tovaru účtujeme nasledovné poplatky:

 • Slovenská pošta – poštovné a balné  – 4,00 Eur

Príplatok za dobierku Slovenská pošta – 1,2 Eur

 • Kuriér GLS – poštovné a balné do 0,5 kg objednávky  – 3,20 Eur
 • Kuriér GLS – poštovné a balné od 0,5 kg do 1,0 kg objednávky  – 3,40 Eur
 • Kuriér GLS – poštovné a balné od 1,0 kg do 2,0 kg objednávky  – 3,90 Eur
 • Kuriér GLS – poštovné a balné od 2,0 kg do 5,0 kg objednávky  – 4,30 Eur
 • Kuriér GLS – poštovné a balné od 5,0 kg do 10,0 kg objednávky  – 4,80 Eur

Príplatok za dobierku Kuriér GLS – 0,6 Eur

 • Zásielkovňa – poštovné a balné do 5kg objednávky  – 3,80 Eur
 • Zásielkovňa – poštovné a balné nad 5kg objednávky  – 6,00 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa do 5 kg – 1,2 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa nad 5 kg – 2,5 Eur

 • Zásielkovňa na adresu – poštovné a balné do 2kg objednávky  – 6,40 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa na adresu do 2 kg – 1,20 Eur

Dodanie zásielok do Českej republiky

 • Zásielkovňa – poštovné a balné do 5kg objednávky  – 4,60 Eur
 • Zásielkovňa – poštovné a balné nad 5kg objednávky  – 8,90 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa do 5 kg – 1,2 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa nad 5 kg – 2,5 Eur

 • Zásielkovňa na adresu – poštovné a balné do 2kg objednávky  – 6,50 Eur

Príplatok za dobierku Zásielkovňa na adresu do 2 kg – 1,20 Eur

Úhrada za tovar do iných krajín je možná iba prevodom vopred na účet.

Preprava tovaru odoslaná do iných krajín je platná podľa cenníka Slovenskej pošty pre danú krajinu, v prípade záujmu nás kontaktujte.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 2 – 10 pracovných dní, ak pri popise tovaru nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku zaslať v stanovenej lehote, budeme Vás o tejto skutočnosti priebežne informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, nás informujte o svojom rozhodnutí, prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza pre tento účel vpravo, alebo nám zašlite akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.aromasperky.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prostredníctvom internet bankingu, na účet, ktorý ste uviedli vo webovom formulári, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť, na našu adresu alebo po predložení dokladu, preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar sa považuje za prevzatý keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.

3. Spôsob vrátenia tovaru.

Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu. Môžete poveriť aj tretiu osobu, ktorá nám tovar doručí (jej meno a adresu napíšte v oznámení alebo uveďte do webového formulára v časti poznámky), najneskôr do 14 dní, odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4. Náklady a zodpovednosť kupujúceho za škody pri vrátení tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho.

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaví v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa vzájomne nedohodnú inak.

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Náklady na doručenie opraveného alebo vymeneného tovaru Kupujúcemu znáša Predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, vyplýva predávajúcemu povinnosť informovať kupujúceho o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, alebo sa domnieva, že došlo k  porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania.

Subjekty alternatívneho riešenie sporov:

 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Slovenská obchodná inšpekcia

Kompletný zoznam subjektov nájdete na tomto odkaze tu.

Kupujúci má podľa zákona možnosť výberu subjektu alternatívneho riešenia sporu, na ktorého sa v prípade riešenia sporu obráti.

Kupujúci podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Riešenie zahraničných sporov

Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy – kliknite tu.

Ide o platformu na úrovni Európskej Únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Jedná sa predovšetkým o spory, ktoré vznikli pri zahraničných online transakciách.

Zákon o alternatívnom riešení sporov ani smernica však nevylučujú možnosť, aby kupujúci využil platformu aj pri sporoch medzi subjektami toho istého štátu, či pri sporoch, ktoré neboli uzatvorené online či na diaľku.

Po spustení uvedenej platformy, tak bude môcť kupujúci podať sťažnosť aj prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára, pričom by mu mala byť daná možnosť vybrať si subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulár by mal byť dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Výsledok alternatívneho riešenia sporu

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, či už začalo na základe listinného, elektronického podania, podania do zápisnice alebo prostredníctvom platformy by mala byť dohoda predajcu a kupujúceho o zmierlivom vyriešení ich sporu.

Zákon o alternatívnom riešení sporu ukladá subjektu alternatívneho riešenia povinnosť vypracovať písomný návrh dohody, ktorá sa podpisom stáva záväzná pre obe strany.

Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, sortiment tovaru a ceny na internetovej stránke www.aromasperky.sk Tieto obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a podmienky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Živnostenského zákonníka.

Orgán dozoru

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

Autorské práva

Akýkoľvek obsah prezentovaný na týchto stránkach je chránený autorským zákonom 618/2003 Z.Z., jeho šírenie bez súhlasu prevádzkovateľa  je zakázané.